Algemene Voorwaarden

 

VM AANNEMERS & INSTALLATIEBEDRIJF
KvK nummer
71507892

Voor Aanneming van werk en regiewerkzaamheden

Versie 2: 20 mei 2018 – – deze versie downloaden

Algemene Voorwaarden VM Aannemers & Installatiebedrijf

Definities

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor wiens rekening de werkzaamheden worden verricht.
Aannemer: VM Aannemers & Installatiebedrijf gevestigd te Sumatra 109 te Zoetermeer verrichten de werkzaamheden voor de opdrachtgever.
Offerte: een schriftelijk voorstel tot het aangaan van een overeenkomst. Offerte wordt op verzoek van de opdrachtgever opgesteld.
Overeenkomst: een verbintenis tot het aan gaan van verplichtingen. Overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. per brief of email.
Werk: het vervaardigen van een bouwwerk ter vervulling van een bepaalde functie.
Aanneming van werk: het verrichten van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, welke schriftelijk is overeengekomen tussen VM Aannemers & Installatiebedrijf opdrachtgever, tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
Regiewerkzaamheden: werkzaamheden tegeneen vooraf overeengekomen vergoeding per uur/per persoon en door middel van een opgave van andere prijsfactoren(zoals opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen), welke schriftelijk zijn overeengekomen tussen VM Aannemers & Installatiebedrijf en opdrachtgever.

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en VM Aannemers & Installatiebedrijf.
2.Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door VM Aannemers & Installatiebedrijf schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
3.Indien VM Aannemers & Installatiebedrijf met de opdrachtgever bij een enige overeenkomst een afwijking op deze algemene voorwaarden heeft gemaakt, kan de opdrachtgever bij latere overeenkomsten zich daar op niet beroepen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.VM Aannemers & Installatiebedrijf en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
d. het verwachte tijdstip van aanvang van het werk. Het uitbrengen van aanvang datum heeft een definitief gestalte;
e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare dagen te noemen. Het overschrijden van de termijn leidt niet tot een tekortkoming op de overeenkomst;
f. de prijsvormingsmethode die voorde uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijs vormingsmethode aannemingssom noemt de aannemer een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de prijsvormingsmethode regie doet de aannemer een opgave van de vergoeding per uur/per persoon en andere prijsfactoren (zoals opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
h. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
i. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
j. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende veertien dagen.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de VM Aannemers & Installatiebedrijf of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van VM Aannemers & Installatiebedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door VM Aannemers & Installatiebedrijf gedaan verzoek Franco aan hem te worden teruggezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is VM Aannemers & Installatiebedrijf gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
5. Acceptatie van de offerte: Getekend retour, Akkoord per email of er is na de offerte een aanvangsdatum besproken en deze is tot 5 werkdagen bereikt.
6. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Niet later dan 5 werkdag voor aanvang van de opdracht. VM Aannemers & Installatiebedrijf gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitgebracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Annulering van opdracht

In geval van annulering door opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle door VM Aannemers & Installatiebedrijf ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zover nodig te vermeerderen met eventuele door VM Aannemers & Installatiebedrijf en gevolge van de annulering geleden schade.

Consuwijzer.nl – werkzaamheden overeenkomst-annuleren / Consumentenbond

Gewijzigde uitvoering

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene
omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. VM Aannemers & Installatiebedrijf wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.

Onmogelijkheid van uitvoering

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd te niet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan VM Aannemers & Installatiebedrijf kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft VM Aannemers & Installatiebedrijf recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 2, vijfde lid.

Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VM Aannemers & Installatiebedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VM Aannemers & Installatiebedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VM Aannemers & Installatiebedrijf daarbij inbegrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit deze overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien VM Aannemers & Installatiebedrijf ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VM Aannemers & Installatiebedrijf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geschillen

1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijenafstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens die gevallen waarin partijen zich op grond van de wet tot de gewone rechter dienen te wenden.
2. Alle geschillen-daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd-die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en VM Aannemers & Installatiebedrijf mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
3. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomsten tussen opdrachtgever en VM Aannemers & Installatiebedrijf die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Adres kantonrecht: Rechtbank Den haag – Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag